Wsparcie finansowe dla OSP Puck FLOREK edycja 2022

W ramach naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.
Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 8 380,00 zł
Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 6 381,00 zł.
Zadanie polegało na zakupie motopompy szlamowej do wody zanieczyszczonej typu HONDA WT 30X.   Z jego efektów skorzysta 11000 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

WFOŚiGW w Gdańsku