Członkiem OSP może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, małoletni za zgodą opiekunów oraz osoby prawne (organizacje, instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp.). Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie  uchwały zarządu OSP po złożeniu przez zainteresowaną osobę pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających,
 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu OSP, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

CZŁONKOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU

 1. Adrian Bronisław 
 2.  Bolda Miranda
 3. Ceynowa Urszula
 4. Ginter Teresa
 5. Ginter Janusz
 6. Gorazdowski Andrzej
 7. Grzenkowicz Konrad
 8. Hallmann Jan
 9. Hallmann Krystian
 10. Hirth Zygmunt
 11. Hildebrandt Urszula
 12. Jeka Mirosław
 13. Jeka Joanna
 14. Kaszewski Rafał
 15. Kunc Piotr
 16. Krzeszowski Artur
 17. Lessnau Michał
 18. Łuczyński Kordian
 19. Markut Artur
 20. Mazurek Konrad
 21. Mollin Bartłomiej
 22. Prus Emilia
 23. Okroj Magdalena
 24. Okroj Mariusz
 25. Ruth Mirosław
 26. Spryszyński Szymon
 27. Struck Jan
 28. Szymański Jacek
 29. Wewiórowska Agnieszka       
 30. Wewiórowska Joanna
 31. Zaczek Maciej
 32. Żytka Anna
 33. Żytka Wojciech